Reklama
Start

Przez dwa dni (27-28.10.) pracownicy pomocy społecznej z gmin i powiatów województwa wielkopolskiego przypatrywali się pracy powiatowego systemu pomocy społecznej. Spotykali się z kierownikami i pracownikami powiatowych i gminnych jednostek pomocy społecznej oraz placówek prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Okazją była zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu wizyta studyjna „System wsparcia na terenie Powiatu Gostyńskiego”, zrealizowana w ramach projektu systemowego „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”.

Więcej…

 

Sprzęt rehabilitacyjny, wózki dla niepełnosprawnych oraz rolatory trafiły w ostatnich dniach do osób, które potrzebowały takiej pomocy. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu rozwozili sprzęt do rodzin na terenie całego powiatu. Sprzęt przekazywano nieodpłatnie. PCPR pozyskał ten sprzęt w ramach współpracy z holenderską organizacją Kinderhuis Bodzewo, pomagającą przede wszystkim Domom Dziecka w Bodzewie i w Gostyniu, ale też podopiecznym PCPR, BOIK w Piaskach i Stowarzyszenia „Dziecko”.

Więcej…

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu zorganizowały specjalistyczne szkolenie (31.10.14) dla pracowników oświaty. Było one poświęcone procedurze „Niebieskie Karty”, której głównym celem jest przerwanie przemocy i zapewnienie bezpieczeństwa osobom doznającym przemocy. Szkolenie w Gminnym Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Poniecu prowadził certyfikowany („Niebieska Linia”) specjalista interwencji i pomocy psychologicznej.

Więcej…

 

Ośrodek Mediacyjny w Gostyniu, prowadzony przez Stowarzyszenie “Dziecko” we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, przyłącza się do obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji 2014 oraz Tygodnia Mediacji 2014, koordynowanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości.

Mediatorzy Ośrodka Mediacyjnego w Gostyniu będą pełnić dyżury informacyjne, w czasie których będą informować o mediacjach.

Harmonogram dyżurów informacyjnych mediatorów:

1) 13.10.2014 - od 15:00 do 17:00 w Centrum Aktywności Lokalnej (Gostyń, ul. Wrocławska 8)

2) 14.10.2014 - od 17:00 do 18:00 w Centrum Informacyjno-Doradczym Stowarzyszenia “Dziecko” (Gostyń, ul. Parkowa 1a)

3) 15.10.2014 - od 15.00 do 18.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

Więcej…

 

Rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej i ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy domowej w latach 2015-2017 na terenie Powiatu Gostyńskiego. Zadanie powierzono Bonifraterskiemu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Piaskach.

Więcej…

 

Powiat Gostyński zaprasza mieszkańców do skorzystania z bezpłatnych usług radców prawnych i aplikantów radcowskich. Porady prowadzone będą 23 września 2014 roku w starostwie powiatowym (salka konferencyjna nr 19 przy sali sesyjnej) w godzinach od 9.00 – 15.00.Ogólnopolska akcja „Niebieski parasol”, to świadczenie na rzecz obywateli bezpłatnych porad prawnych przez radców prawnych i aplikantów radcowskich. Celem akcji jest wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu i uzyskanie nieodpłatnej porady prawnej przez osoby w trudnej sytuacji życiowej oraz podnoszenie świadomości prawnej obywateli. Przedsięwzięcie objął swym patronatem Prezydent RP.

 

Do końca czerwca 2015 r. zachowają ważność stare karty parkingowe pozwalające na korzystanie z przywilejowanych miejsc postoju, które wydano przed lipcem tego roku. Nowelizację ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) mają przygotować posłowie sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny, której prezydium podjęło w środę (10.09.2014 r.) decyzję w tej sprawie.

Więcej…

 

Na IX Turnieju Karate Shotokan World Organization - Koziegłowy 2014 karatecy z Gostynia zdobyli 6 medali: 1 złoty, 4 srebrne i 1 brązowy.
Turniej karate był inauguracją tegorocznego cyklu zawodów Shotokan World Organization (SWO). Celem turnieju i jego głównym zadaniem jest przegląd poziomu szkoleniowego.

Więcej…

 

Już po raz siódmy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Stowarzyszenie „Dziecko” i Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej przyłączają się do organizowanego pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw".

Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Biorąc pod uwagę ogromną rolę organizacji pozarządowych i instytucji pomocy społecznej w działaniach podejmowanych na rzecz pokrzywdzonych, wolontariusze - specjaliści z „Dziecka”, BOIK i PCPR będą udzielać nieodpłatnie indywidualnych porad i wsparcia zgłaszającym się osobom, a także zaprezentują swoją działalność oraz ofertę pomocową.

Więcej…

 

Rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej i ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy domowej w roku 2013 na terenie Powiatu Gostyńskiego. Zadanie powierzono Bonifraterskiemu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Piaskach. Zarząd Powiatu Gostyńskiego, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego przy współpracy PCPR w Gostyniu i zapoznaniu się z protokołem i opinią komisji konkursowej, dokonał wyboru oferty i przyznał dotację na realizację zadania publicznego należącego do zadań powiatu Bonifraterskiemu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Piaskach. Przyznano dofinansowanie w wysokości 120 000 zł.

Więcej…

 

Stowarzyszenie „DZIECKO” w Gostyniu realizowało projekt „Warsztaty grupowe dla rodziców z problemami wychowawczymi”. Projekt otrzymał grant w konkursie Powiatu Gostyńskiego na działania w zakresie pomocy rodzinom z problemami wychowawczymi. Projekt zrealizowano w współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz z kuratorami Sądu Rejonowego w Gostyniu.

W ramach projektu podejmowane były działania mające na celu wsparcie i wzmocnienie rodzin. Dla rodziców, którzy chcieli poprawić swoje umiejętności, zrealizowano trzymiesięczne warsztaty kompetencji opiekuńczo-wychowawczych.

Więcej…

 
Redakcja portalu
Uwaga!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oferuje różne nieodpłatne formy pomocy dla rodziców zastępczych oraz rodziców naturalnych i adopcyjnych.  Dwa razy w miesiącu odbywają się spotkania grup wsparcia, w czasie których omawiane są różne grupy problemów nurtujących rodziców, np. motywowanie do nauki, pomoc dzieciom z deficytami rozwojowymi, kontakty rodzin zastępczych z rodzicami biologicznymi czy sprawy dotyczące właściwej współpracy szkół i rodziców itd.

Akcja...

AKCJA MASZ GŁOS - MASZ WYBÓR
Fundacja im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów zapraszają do udziału w ogólnopolskiej akcji, której celem jest zainteresowanie obywateli sprawami gminy i zachęcenie ich do uczestnictwa w życiu publicznym, m.in. w wyborach lokalnych, a także wzmocnienie  zarówno u wyborców, jak i u wybieranych  poczucia współodpowiedzialności za podejmowane decyzje.
www.maszglos.pl