Reklama
Start

W Gostyniu odbyła się konferencja szkoleniowa „Jak wspierać osoby z zaburzeniami psychicznymi”. Wzięli w niej udział rodzice, opiekunowie, wychowawcy, terapeuci, pracownicy socjalni, asystenci rodzin, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pedagodzy i psychologowie z powiatów: rawickiego, pleszewskiego, kościańskiego, leszczyńskiego i gostyńskiego. Organizatorzy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, Stowarzyszenie „DZIECKO” oraz Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu, przedstawili w formie przystępnej i w sposób odnoszący się do codziennego życia informacje o tym, na co należy zwracać uwagę w codziennym byciu i wspieraniu osób z zaburzeniami psychicznymi. W konferencji wzięło udział 75 uczestników.

Więcej…

 

Dział Promocji i Kultury Urzędu Gminny w Piaskach, Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piaskach zapraszają uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz osoby niepełnosprawne z powiatu gostyńskiego do udziału w 15 JUBILEUSZOWYM Powiatowym Konkursie Recytatorskim im. Kaspra Miaskowskiego. Patronat honorowy nad Konkursem sprawują: Starosta Powiatu – Robert Marcinkowski i Wójt Gminy Piaski – Wiesław Glapka. W tym roku finał konkursu odbędzie się 27 listopada w Świetlicy Środowiskowej w Smogorzewie - wsi, w której urodził się Kasper Miaskowski. Początek o godz. 13.00

Więcej…

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Chwałkowie we współpracy ze Stowarzyszeniem „BAZA” realizuje projekt „Zastępcza Babcia – Zastępcza Wnuczka”. Projekt przede wszystkim integruje międzypokoleniowo mieszkańców wsi Chwałkowo oraz ma na celu aktywizowanie osób starszych do działalności na rzecz swojego środowiska. Realizatorzy projektu, stwarzając młodym możliwość poświęcenia seniorom części swojego czasu, dają szansę seniorom na włączenie się w życie społeczne i motywują ich do działań.

Więcej…

 

W kolejnym już w tym roku seminarium i stażu instruktorskim Shotokan Word Organisation uczestniczyli instruktorzy z Gostynia. Na staż do poznańskiej Akademii Sztuk Walki przyjechali trenerzy z wielu klubów karate, w tym z TKKF „Tęcza” w Gostyniu. Podczas wykładu na temat aktualnej sytuacji karate w świecie Hanshi Robert Sworek (8. Dan) omówił nowe trendy i kierunki oraz zreferował perspektywy dla SWO na najbliższe lata. W części technicznej stażu przećwiczono kombinacje technik i kata z programu egzaminacyjnego na wyższe stopnie mistrzowskie. Jest to ważne ze względu na zbliżający się Międzynarodowy jesienny staż z Sensei Sadashige Kato, który odbędzie się w Poznaniu. Omówiono też metody ćwiczeń rozciągających oraz podstawy techniczne wybranych technik nożnych.

Więcej…

 

Konsultacje Programu Współpracy na rok 2017Zarząd Powiatu Gostyńskiego

zgodnie z uchwałą Nr XLIV/370/10 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

OGŁASZA KONSULTACJE

w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Programu Współpracy Powiatu Gostyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Więcej…

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO”, we współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu oraz Radą Sołecką w Chwałkowie serdecznie zachęca Państwa do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach skierowanych dla rodzin osób niepełnosprawnych. Można skorzystać ze wszystkich szkoleń lub wybrać te, których terminy pozwalają na uczestnictwo.

Organizatorzy proponują następujące tematy i terminy szkoleń:

- 6 października 2016 r. w Bibliotece Publicznej w Gostyniu, ul. Wrocławska 257, „Rodzina – systemowe działania: rola, cele, zadani oraz funkcje w zakresie podnoszenia jakości życia osób niepełnosprawnych we współpracy z placówkami pomocy społecznej” - prowadząca Elżbieta Gadomska

Więcej…

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu i Stowarzyszenie „DZIECKO”, we współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu, zapraszają pedagogów, terapeutów i opiekunów z Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej z powiatów: gostyńskiego, rawickiego i leszczyńskiego do wzięcia udziału w bezpłatnych ośmiogodzinnych szkoleniach podnoszących umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi (każda placówka może oddelegować po jednym pracowniku na każde ze szkoleń).

Organizatorzy proponują następujące tematy i terminy szkoleń:

Więcej…

 

Kasia dba o podopiecznychOsiemnastu podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „KASIA” w Gostyniu uczestniczyło w trzymiesięcznych (od lipca do września) zajęciach terapeutycznych na pływalni „Na fali”. Metodą Halliwick uczono niezależnego (od opiekuna) poruszania się w wodzie i pływania.

W terapii tej wykorzystuje się zabawy, gry oraz różnego rodzaju aktywności celem oswojenia i przystosowania psychicznego do wody. Pomoc instruktora i środowisko wodne umożliwia uczestnikom terapii opanowanie prawidłowych wzorców ruchu, niemożliwych do wykonania na lądzie. Ale efekty tej terapii okazują się bardzo przydatne w późniejszym samodzielnym funkcjonowaniu.

Więcej…

 

Krzysztof Sawicki ze Skrzynna (łódzkie), Ewa Gunter z Kościana (wielkopolskie) i Ewa Lichtańska ze Skrzynna (łódzkie) zostali zwycięzcami XVII Ogólnopolskiego Festiwalu Artystycznego „Bez Barier" – Święta Góra 2016 w Piaskach k. Gostynia, odbywającego się pod patronatem Starosty Gostyńskiego.

W trzech konkursach: piosenki i dwóch plastycznych zmagało się 183 artystów niepełnosprawnych, którzy przybyli na Świętą Górę koło Gostynia, by wystąpić, lub nadesłali swoje prace z różnych stron Polski. Publiczność przyznała swoją nagrodę Krzysztofowi Sawickiemu ze Skrzynna za porywające wykonanie piosenek duetu Peabo Bryson i Roberta Flack oraz Barry White’a.

Więcej…

 

Koniec wakacji letnich i początek września to czas wielu obowiązków, zwłaszcza na wsi w związku z pracami rolnymi. Ale Siemowo k. Gostynia znalazło czas, by przyłączyć się do akcji pomocy małemu Oskarowi, dzielnie walczącemu z nowotworem złośliwym, który zaatakował układ kostny i węzły chłonne chłopca. Rada Sołecka w Siemowie i Parafia Siemowo zorganizowały kwestę w czasie dożynek wiejskich oraz w czasie jednej z niedziel. I zebrały 3 160 zł!

Więcej…

 

W ramach zwiększenia różnorodności i poprawy jakości usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi odbyło się szkolenie podnoszące kwalifikacje kadry pracującej z osobami z zaburzeniami psychicznymi, co jest ważnym wsparciem w codziennej pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Warsztaty trenerów programu „Trening umiejętności społecznych” zrealizowano w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Chwałkowie w ramach projektu „Jesteśmy – wspieramy – program aktywizacji osób niepełnosprawnych w powiecie pleszewskim oraz gostyńskim”.

W warsztatach wzięli udział terapeuci pracujący na co dzień w Środowiskowych Domach Samopomocy, Warsztatach Terapii Zajęciowej i Ośrodkach Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w powiatach: gostyńskim, pleszewskim, kościańskim, leszczyńskim i rawickim.

Więcej…

 
Redakcja portalu
Uwaga!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oferuje różne nieodpłatne formy pomocy dla rodziców zastępczych oraz rodziców naturalnych i adopcyjnych.  Dwa razy w miesiącu odbywają się spotkania grup wsparcia, w czasie których omawiane są różne grupy problemów nurtujących rodziców, np. motywowanie do nauki, pomoc dzieciom z deficytami rozwojowymi, kontakty rodzin zastępczych z rodzicami biologicznymi czy sprawy dotyczące właściwej współpracy szkół i rodziców itd.

Akcja...

AKCJA MASZ GŁOS - MASZ WYBÓR
Fundacja im. Stefana Batorego i Stowarzyszenie Szkoła Liderów zapraszają do udziału w ogólnopolskiej akcji, której celem jest zainteresowanie obywateli sprawami gminy i zachęcenie ich do uczestnictwa w życiu publicznym, m.in. w wyborach lokalnych, a także wzmocnienie  zarówno u wyborców, jak i u wybieranych  poczucia współodpowiedzialności za podejmowane decyzje.
www.maszglos.pl