PORTAL DOFINANSOWANO Z PROGRAMU 

DZIAŁAJ LOKLANIE 2021

POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI, AKADEMII ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE ORAZ STOWARZYSZENIA DZIECKO.

archiwalna strona ngo.gostyn.pl

W konkursie „Wielkopolska otwarta dla Kadry Socjalnej”, zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, zwyciężyło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Wielkopolska Otwarta to idea otwartości władz samorządowych regionu na wyzwania społeczne w obszarze osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, rodziny, kadry pomocy społecznej, wolontariatu, dostępności, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Formuła Wielkopolski Otwartej pozwala na budowanie wrażliwości społecznej, upowszechnianie wiedzy na temat aktualnych wyzwań i jednocześnie pozwala wspierać poszczególne grupy społeczne.

W ramach idei Wielkopolski Otwartej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprosił wielkopolskie instytucje pomocy społecznej do udziału w inicjatywie „Wielkopolska Otwarta dla Kadry Socjalnej”. W konkursie uczestniczyły instytucje powiatowe, gminne i prowadzone przez organizacje pozarządowe. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji było przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w okresie pandemii.

Jury oceniało realizowane działania, usługi, kampanie społeczne i dobre praktyki. Doceniło realizowane przez PCPR w Gostyniu m.in.: cykl warsztatów kompetencyjnych dla rodziców „Jak wychowywać bez przemocy”; cykl warsztatów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży; liczne szkolenia dla kadr pomocy społecznej, policji, oświaty, ochrony zdrowia i kuratorów w zakresie wykorzystywania narzędzi: „Kwestionariusze szacowania ryzyka przemocy” oraz „Algorytmy postępowania w przypadku przemocy w rodzinie” -  w procedurze „Niebieskie Karty” oraz przy interwencyjnym odbiorze dziecka z rodziny (w tym w wersji online i hybrydowej); szkolenia kompetencyjne dla kadr pomocy społecznej, policji, oświaty, ochrony zdrowia i kuratorów w zakresie rozpoznawania nowych zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania rodziny (fonoholizm, cyberprzemoc, patostreaming, seksting, grooming, happy slaping, squidgaming) oraz sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom; szkolenia kompetencyjne dla rodziców, w tym rodziców zastępczych, w zakresie rozpoznawania nowych zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania rodziny; artykuły medialne informujące o zjawisku przemocy w rodzinie, jego rozpoznawaniu i sposobach reagowania (w mediach regionalnych i ogólnopolskich); bezpłatne mediacje rodzinne w sprawach konfliktów rodzinnych (w tym w wersji online); cykl warsztatów „Przeciwdziałanie zjawisku przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy” dla nauczycieli, dla rodziców, dla uczniów; szkolenia dla środowiska seniorów poświęcone zjawisku przemocy wobec osób starszych i sposobów reagowania; szkolenia dla środowiska osób z niepełnosprawnościami poświęcone zjawisku przemocy wobec osób z niepełnosprawnościami i sposobów reagowania; utworzenie i prowadzenie Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego „Bezpiecznie w rodzinie - Mocna rodzina” – udzielającego szeroko rozumianego wsparcia specjalistycznego przez specjalistów z zakresu psychologii, interwencji kryzysowej, mediacji, terapii, pedagogiki rodziny oraz pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie – (porady i wsparcie w formie stacjonarnej lub online); realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie; realizacja programów terapeutyczno-psychologicznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie; opracowanie i wydanie książkowego (60 stron) praktycznego poradnika dla rodziców „Poradnik dla dobrych rodziców” - napisanego w formie łatwo przystępnej językowo, z licznymi poradami i przykładami, wskazującymi jak wychowywać bez przemocy. Doceniono również współpracę PCPR w zakresie przeciwdziałania przemocy z wieloma podmiotami, w tym z OPS-ami, BOIK-iem, czy organizacjami pozarządowymi np. ze Stowarzyszeniem „DZIECKO” i Fundacją „Fabryka Pomysłów”.

Nagrodą jest zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu szkolenie warsztatowe z tematyki wskazanej przez PCPR w Gostyniu z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w wymiarze 16 godzin.

20 grudnia 2021

Gostyński PCPR zwycięzcą wojewódzkiego konkursu