PORTAL DOFINANSOWANO Z PROGRAMU 

DZIAŁAJ LOKLANIE 2021

POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI, AKADEMII ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE ORAZ STOWARZYSZENIA DZIECKO.

archiwalna strona ngo.gostyn.pl

Konkursy i dotacje

Zarząd Powiatu Gostyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu gostyńskiego w 2022 r.

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej.

http://bip.powiat.gostyn.pl/?a=12866

Strona za pomocą, której należy złożyć ofertę – GENERATOR NGO.

https://powiatgostynski.engo.org.pl/konkursy-trwajace

Powiat gostyński

Przyznano dotację na realizację zadań publicznych, które w 2022 roku będą realizowane przez organizację pozarządową. Oferty zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Konkursową, a na tej podstawie Burmistrz Gostynia podjął decyzję o dofinansowaniu przedsięwzięć z zakresu pomocy społecznej,

w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz

wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Dotacje otrzymała Spółdzielnia Socjalna „Arka” w wysokości:

 

  • 1 697 920 zł na zadanie pn. „Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń”;
  • 131 000 zł na zadanie pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń”.

 

Gmina Gostyń

Burmistrz Gostynia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku. Termin składania ofert mija w poniedziałek 23 sierpnia 2021 roku o godzinie 15.30.Konkurs dotyczy zadania pn. „Działania na rzecz integracji europejskiej”. Wysokość środków przeznaczonych na to zadanie wynosi 10.000 zł.Uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć tutaj.

Gmina Gostyń